HEALERS

04Aug 2017

2017ގެ ދެވަނަ ޓާމަށް އެފް.އެޗް.އެސްއަށް އަލަށް ގުޅުނު  ދަރިވަރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން  ހީލަރސް ވެލްކަމް ނައިޓްގެ ނަމުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ ސްޓޫޑެންޓްް  ޔޫނިއަންއިން އިސްނަގައިގެން   ސްޓޭޖް ޝޯއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   ރޭ 20:30ން 23:30 އަށް އެފް.އެޗް.އެސް ކޮންފަރރެންސް ހޯލުގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކަމާއިއެކު ކުރިއަށްދިޔަ މި ސްޓޭޖް ޝޯ ޕްރެޒެންޓް ކޮއްދީފައިވަނީ ފެކަލްޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރަމުންދާ ، ޑިޕްލޮމާއިން ނަރސިންގެ ދެ ދަރިވަރުން، މަރިޔަމް ފައިސަލް އަދި  އަމްރާ އަޙުމަދެވެ . ސްޓޭޖް ޝޯގައި […]

08Apr 2016

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ހެލްތް ފެއަރ ގައި ހީލާރސް އިން  ހަރަކާތްތެރި ވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮޑެތި މުއައްސަސާތަކެއް ބައިވެރި ކޮށްގެން ބޭއްވި މި ފެއާރ ގައި ހީލާރސް އިން ވަނީ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ. ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށް ސްޓޯލް އެއް ދީފައިވާއިރު ހީލާސް އިން އިސްނަގައިގެން ހީލާސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސް ގެ ނަމުގައި ދެ ސްޓޯލް ހިންގާފައި ވެއެވެ. […]

07Apr 2016

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާ “ހީލަރސް”އިން އިސް ނަގައިގެން، ޔުނިވާސިޓީގެ ބައެއް ފެކަލްޓީތަކުގައި ހެލްތު ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިގޮތުން މިހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި، ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯޢާއި، ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ އިތުރުން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސެސްގައެވެ.   އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް […]

27Feb 2016

ހީލާރސް އިން “ހީލާރސް ވެލްކަމް އިވްނިން 2016” ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  27 ފެބުރުއަރީ ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 4:00 އިން 6:00 އަށް ހެންވޭރުދަނޑުގައެވެ. މިހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައެންސަސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމާއެކު ފެކަލްޓީގެ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން އަދި ލެކްޗަރާއިންނާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ. މިހަރަކާތުގައި ސްޓޯލް ތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން އެކިކަހަލަ ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް […]