24Apr 2017

ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ(އެސްއެސްއެލް)  އާއި ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް ގުޅިގެން ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އެފެކަލްޓީގައި ދެ ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.   މި ވޯކްޝޮޕަކީ ގެވެށި އާނިޔާގެ ޤާނޫނަށް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕެކެވެ.   އެސްއެސްއެލްގެ ނައިބް ރައީސް (ޢިލްމީ) މުހައްމަދު މުނާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެސްއެސްއެލް ގެ އާމާޒަކީ އިލްމީ […]

01Apr 2017

ފެކްލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެފް.އެސް.އެލް) އާއި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މޫޓިން ޕްރޮގްރާމެއް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ އެފް.އެސް.އެލްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައްޔާއި ބޭރުގެ އެހެނިހެން ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރާނެ ގޮތާއި، ވަކާލާތު ކުރާ ވަގުތުގައި ދަރިވަރުންގެ އަމަލުތަކާއި ބަސްތައް ބަހައްޓަން ޖެހޭނެ ގޮތާއި، ކޯޓުތަކުގެ ޕްރޮސީޖަރ ތަކަށް […]

06Mar 2017

މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދެވަނަ އެސް.އެސް.އެލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފިރިހެންބައިގެ  ޗެމްޕިޔަންކަން އިޔަރ 4 ކިލާސް 2 ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި އިޔަރ 2 ކިލާސް 1 އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެޓީމް ކާމިޔާބުކުރީ އިޔަރ 2 ކިލާސް 1 ލަނޑެއް ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރާ ދެލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްގެނެވެ. މިމުބާރާތުގެ އަންހެންބައިގެ ޗެމްޕިޔަންކަން ހޯދައިފައިވަނީ ސްޓްރައިކާރސް އިންނެވެ. އެޓީމް މިބައިގެ ޗެމްޕިޔަންކަން ހޯދައިފައިވަނީ ޓީމް ކަނބަލުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު […]

04Mar 2017

އިއްޔެ ފެށިގެންދިޔަ ދެވަނަ އެސް.އެސް.އެލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ޖާގަތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފިރިހެންބައިގެ ގުރޫއްޕު އޭއިން އެއްވަނަ ހޯދައި ސެމީ އަށް ގޮސްފައިވަނީ “މާސްޓަރސް އޮފް ވޯރ” އެވެ. އަދި ގުރޫއްޕުގެ ދެވަނައިގެ ގޮތުގައި “ޓީމް ގުރެޖުއޭޓްސް” ވަނީ ސެމީއިން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. “އިޔަރ ޓޫ ކްލާސް 1″ ވަނީ ގުރޫއްޕް ބީ ގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައެވެ. މިގްރޫއްޕުގެ ދެވަނައިގެ ގޮތުގައި ” އިޔަރ 4 ކްލާސް 2 ” […]

03Mar 2017

މި މުބާރާތަކީ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިންކަން އާލާކޮށް، ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އެސް.އެސް.އެލް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރަތުގައި އަންހެން ހަތަރު ޓީމް އަދި ފިރިހެން ހަޓީމް ހިމެނޭގޮތަށް،ޖުމްލަ ދިހަ ޓީމް ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ މެޗުތަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން، ކޮންމެ ގުރޫޕެއްގެވެސް އެއްމެ ގަދަ ދެޓީމް ސެމީ އަށްދާ ގޮތަށެވެ. އަންހެން ބައިގެ މެޗްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމޖެހިފައިވަނީ ލީގު […]

23Feb 2017

2017 ވަނަ އަހަރު އެސްއެސްލްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އިންތިހާބީ ބަހުސް ބާއްވައިފިއެވެ. އެފްްއެސްއެލްގައި ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ ބަހުސްގައި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ތިން ޓީމުގެ ތެރެއިން ދެ ޓީމެއްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ފޯރިގަދަ ބަހުސެއް ކުރިއަށްދިޔަ މިބަހުސްގައި ޖުމްލަ ތިން ބުރެއްގެ މަތިން ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ސުވާލުތައް ކުރެވެނެވެ. އަދި އޯޑިއެންސުންވެސް ޓީމްތަކާއި ސުވާލުކުރުމަށް ފުުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ. މިބަހުސްއާއި ގުޅޭގޮތުން އެސްއެސްއެލްގެ މިދައުރުގެ ރައީސް އަލީ ހުޒާމް ސައީދު ވިދާޅުވީ މިބަހުސްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކެނޑިޑޭޓުން […]

16Feb 2017

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އިންޓަރފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ޓީމްތަކުގެ ޖަރޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުކޮށްދެއްވީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ އިސްދަރިވަރު، އަލްއުސްތާޛް އަކުރަމް ރަފީޢުއާއި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ރައުފްއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދެޓީމް ބައިވެރިވެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިޔަންގެ ފަރާތުން ބާއްވާ […]