06Mar 2017

މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދެވަނަ އެސް.އެސް.އެލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފިރިހެންބައިގެ  ޗެމްޕިޔަންކަން އިޔަރ 4 ކިލާސް 2 ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި އިޔަރ 2 ކިލާސް 1 އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެޓީމް ކާމިޔާބުކުރީ އިޔަރ 2 ކިލާސް 1 ލަނޑެއް ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރާ ދެލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްގެނެވެ. މިމުބާރާތުގެ އަންހެންބައިގެ ޗެމްޕިޔަންކަން ހޯދައިފައިވަނީ ސްޓްރައިކާރސް އިންނެވެ. އެޓީމް މިބައިގެ ޗެމްޕިޔަންކަން ހޯދައިފައިވަނީ ޓީމް ކަނބަލުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު […]

04Mar 2017

އިއްޔެ ފެށިގެންދިޔަ ދެވަނަ އެސް.އެސް.އެލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ޖާގަތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފިރިހެންބައިގެ ގުރޫއްޕު އޭއިން އެއްވަނަ ހޯދައި ސެމީ އަށް ގޮސްފައިވަނީ “މާސްޓަރސް އޮފް ވޯރ” އެވެ. އަދި ގުރޫއްޕުގެ ދެވަނައިގެ ގޮތުގައި “ޓީމް ގުރެޖުއޭޓްސް” ވަނީ ސެމީއިން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. “އިޔަރ ޓޫ ކްލާސް 1″ ވަނީ ގުރޫއްޕް ބީ ގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައެވެ. މިގްރޫއްޕުގެ ދެވަނައިގެ ގޮތުގައި ” އިޔަރ 4 ކްލާސް 2 ” […]

03Mar 2017

މި މުބާރާތަކީ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިންކަން އާލާކޮށް، ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އެސް.އެސް.އެލް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރަތުގައި އަންހެން ހަތަރު ޓީމް އަދި ފިރިހެން ހަޓީމް ހިމެނޭގޮތަށް،ޖުމްލަ ދިހަ ޓީމް ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ މެޗުތަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން، ކޮންމެ ގުރޫޕެއްގެވެސް އެއްމެ ގަދަ ދެޓީމް ސެމީ އަށްދާ ގޮތަށެވެ. އަންހެން ބައިގެ މެޗްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމޖެހިފައިވަނީ ލީގު […]

23Feb 2017

2017 ވަނަ އަހަރު އެސްއެސްލްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އިންތިހާބީ ބަހުސް ބާއްވައިފިއެވެ. އެފްްއެސްއެލްގައި ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ ބަހުސްގައި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ތިން ޓީމުގެ ތެރެއިން ދެ ޓީމެއްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ފޯރިގަދަ ބަހުސެއް ކުރިއަށްދިޔަ މިބަހުސްގައި ޖުމްލަ ތިން ބުރެއްގެ މަތިން ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ސުވާލުތައް ކުރެވެނެވެ. އަދި އޯޑިއެންސުންވެސް ޓީމްތަކާއި ސުވާލުކުރުމަށް ފުުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ. މިބަހުސްއާއި ގުޅޭގޮތުން އެސްއެސްއެލްގެ މިދައުރުގެ ރައީސް އަލީ ހުޒާމް ސައީދު ވިދާޅުވީ މިބަހުސްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކެނޑިޑޭޓުން […]

16Feb 2017

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އިންޓަރފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ޓީމްތަކުގެ ޖަރޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުކޮށްދެއްވީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ އިސްދަރިވަރު، އަލްއުސްތާޛް އަކުރަމް ރަފީޢުއާއި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ރައުފްއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދެޓީމް ބައިވެރިވެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިޔަންގެ ފަރާތުން ބާއްވާ […]