16Apr 2017

     ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ސިސް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވީޑިއޯ އެޑިޓިން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ކަމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ ފެކަލްޓީއޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދެވެނު ޙަރަކާތެކެވެ. އެފް.އެސް.ސީގެ ލެބުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު މި މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 27 ފަރާތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާއިރު، ހުރިހާ ޖާގަތަކެއްވަނީ ފުރިގެން ގޮސްފައެވެ. ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރަރ ޝަމްޢާން ޝާކިރު ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ނަންގަވައިދެއްވި މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ ނުހަނު ފައިދާހުރި ބޭނުންތެރި މަސައްކަތު […]

10Apr 2017

ވީޑިއޯ އެޑިޓިންއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސް ލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވީޑިއޯ އެޑިޓް ކުރާނެ ގޮތާ، އަޑު އަޅުން ފަދަ ކަންތައްތައް ބައިވެރިންނަށް ދަސްކޮށްދެވިގެންދާނެއެވެ. މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ދަރިވަރުން މިމަހުގެ 13 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 1:00 ގެ ކުރިން ނަންނޯޓު ކުރުމަކީ ސިސް ގެ ފަރާތުން އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. ނަންނޯޓު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި، ކޯސް އަދި […]

09Apr 2017

ދަރިވަރުން ގެ އަތުގައި ހުރި ﷲ ގެ ކަލިމަފުޅު ލިޔެފައިވާ ދުވަސްވެ ބާވެފައިވާ ކަރުދާސްތައް ފަސޭހައިން ނައްތާލުމުގެ އިންތިޒާމު އެފް.އައި.އެސް. ގެ ސިސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދީފިއެވެ. މި ފަދަ ކަލިމަފުޅުތަކަކީ ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ނައްތާލަން ޖެހޭ ކަލިމަފުޅުތަކެކެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަފަރާތް ތަކަށް މިކަން ކުރަން އޮންނަ ރަނގަޅު ގޮތް އެނގިފައި ނުވާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. އެހެން ކަމުން ރައްކާތެރި ކަމާއެކު މިފަދަ ކަރުދާހެއް ނައްތާލަން ބޭނުންވާނަމަ ” ހަމަ އެކަނި […]

31Mar 2017

ޔޫނިއަން ގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ސިސް ގެ ފަރާތުން ރޭގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ބައްދަލު ވުމެއްގައެވެ. މިބައްދަލު ވުމުގައި ސިސް ގެ މެމްބަރުން ގެ ތަޢާރަފް ވުމާއި އަދި ކުރިއަށް ރާވައިފައިވާ ބައެއް ޙަރަކާތް ތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. މިޚާއްޞަ ބައްދަލު ކުރެއް ވުމުގައި ރައީސް ގެ އިތުރުން ޔޫނިއަން ގެ ގޮފިތަކުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝައްމޫން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޔޫނިއަން އަދި […]

11Mar 2017

ފެކަލްޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ފެކަލްޓީން ބޭރަށް ނުގޮސް، ފެކަލްޓީގެ ތެރެއިން އިންޓަވަލް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސިސް އިން ހިންގާ ފިހާރައެކެވެ. މި ޚިދުމަތް ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރަމުން ދަނީ ނުހަނު އުފަލާއެކުއެވެ.  މި ޚިދުމަތް ދެމިއޮތުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ މި ފެކަލްޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ އަމާނާތް ތެރިކަމާއި، ތެދުވެރިކަމާއި، އިޚްލާޞްތެރިކަމެވެ.  ސަބަބަކީ މިފިހާރައިން ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން، އެއެއްޗެއްގެ އަގަށްވާ ފައިސާ މި ފިހާރައިގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފޮއްޓަށް ލުމަށްފަހު އެ ޚިދުމަތް […]

11Mar 2017

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ޑީން ވިދާޅުވިއެވެ! ޖަމްޢިއްޔާގެ އެހީތެރިކަމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ! ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާދެއްވިއެވެ! ޑީންގެ ތަޖުރިބާވެސް ޙިއްސާކުރެއްވައި ސިސް އަށް ކުރެވިދާނެކަންކަމުގެ ޚިޔާލު ދެއްވައި ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބުނެދެއްވިއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެފް އައި އެސް(ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް) ގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ބައްދަލު ވުމުގައި އަދި ވެސް އިތުރު އެތައް ކަމެއްގެ ޚިޔާލު ފިސްގެ ޑީން ދެއްވިއެވެ

08Mar 2017

އުޖާލާރާސްތާއަކަށް އުއްމީދީ މަގު ވިލަރެސް ކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުގެ އާއުއްމީދީ ނިންމެވުން ތަކެއް ރޭގެ ސިސް ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިމިގެން ހިނަގައްޖެ އެވެ. މި ގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުހިއްމު ޙަރަކާތް ތައް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސިސް ގެ އެއްމެހައި މެމްބަރުން ވަނީ އިއްތިފާޤު ވެފައެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރަށް ވުރެ މިއަހަރު ސިސްގެ ގިނަޙަރަކާތް ތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ތާވަލުކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތް […]

01Mar 2017

ސިސްގެ މިދައުރުގެ ތަޢާރަފް ވުމުގެ ބައްދަލުވުން މާރިޗް 1 ވީ ބުދަދުވަހު ބާއްވައި ފައި ވަނީ ސިސްގެ ފާއިތުވެ  ދިޔަ 2 ދައުރުގެ ރައީސުން ކަމަށް ވާ ސަޢީދު އަޠުހަރު އަދި ރާމިޒް އަބޫބަކުރު ގެ ޙާޒިރުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ މިދައުރުގެ ރައީސް ޢަލީ މިންހާނުއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ސިސްގެ އެކި މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތަޢާރަފް ވުން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. މިގޮތުން މިދައުރުގެ ޢިލްމީ ގޮފީގެ ނައިބު ރައީސަކީ މުޙައްމަދު ޚާޝިދު، ޙަރަކާތްތަކުގެ ނާއިބު ރައީސަކީ […]