28Apr 2017

ސޮސައިޓީ އޮފް ސައިންސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮއްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ “އެފްއެސްސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2017” ފެށިގެންކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސޮސް އިން ބާއްވަމުން އަންނަ ކުޅިވަރު މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ އެފް.އެސް.ސީގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އަދި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫޙު ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އާލާކޮށް ދިރުވައި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން އިން ކޮންމެ […]

06Aug 2016

5 އޯގަސްޓް،2016 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި، މުުރަކަ ފަރުތަކާ އިންސާނުންނާ ދެމެދުގައި ވާ މުހިންމު ގުޅުމާ ލާމެހުން ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ދިވެހި ސަރުކާރާއި، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޭޖެންސީ ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫއެސްއޭއައިޑީ) އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޮރ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ (އައިޔޫސީއެން) އިން ވަނީ އިފްތިތާޙު ކޮއްފައެވެ. “މުރަކަ މީހުން”ގެ ނަމުގައި ހިންގާ މި ޤައުމީ ކެމްޕޭނުން މީހުންގެ ވައްޓަފާޅި ހެޔޮގޮތުގައި ބަދަލުކޮށް މުރަކަ ފަރުތަކަށް ދިމާވާ […]

31Jul 2016

ބީ.އެސް – އެފް.އެސް.ސީ ފުޓްސެލް ކަޕް 2016 ގެ ނަމުގައި ދިވެހި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގެ ދެފެކަލްޓީ ކަމުގައިވާ  ބިޒްނަސް ސްކޫލް އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގެ ދަރިވަރުން އިސްނަގައިގެން ފުޓްސެލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ބޭއްވުނީ ނިމިގެން ދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 27 ން 30 އަށް އެކުވެނި ވެލި ދަނޑުގައެވެ. މިމުބާރާތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ކުރިޔަށް އޮތް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓަރ އަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް ދިރުވުމެވެ. […]