12May 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންގެ ގޮފި “ހީލަރސް”އިން އިސްނަގައިގެންވަނީ  ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮއްފައެވެ.  11 މެއި 2017ގެ 12:00ގައި  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ފެކަލްޓީގެ އެންމެހާ ލެކްޗަރަރއިންނާއި ނަރުސް ކަމުގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާސިލް ކުރަމުން ގެންދާ އެންމެހާ ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރުގައިއެވެ. ޤުރުޢާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓައިދެއްވާފައިވަނީ  ބެޗެލަރސް އޮފް ނަރސިންގެ ދަރިވަރު ހަފްނާ ޝަކީބެވެ. އަދި ހަފްލާގެ އެޖެންޑާ […]

12May 2017

ބަވަނަވީ ސިޔާސަތަށް ކިތަންމެބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވީނަމަވެސް  ނަރުންގެ ހީވާގި މަސައްކަތަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއްއައިސްފައެއްނުވެއެވެ. ރެއާއި ދުވާލު  ޤައުމަށްޓަކައި، ދިރިއުޅެމުންދާ މުޖުތަމަޢަށްޓަކައި  ހޭދަކުރަމުންދާ ވަގުތުތަށް ގުނާއަދަދު ނުކުރެވުނުނަމަވެސް، އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އަގު އޭގެ އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި  ވަޒަންނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ނަރުހުންވަނީ  ސާބިތުކަމާއިއެކު މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އެމީހުންނަކީ މުހިންމު ބައެއްކަން މުޖުތަމަޢަށް ޔަގީން ކޮއްދީފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރީ ހޮސްޕިޓަލެއްކަމަށްވާ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުންވެސް ވަށައިގެން ފެންނަމުންދަނީ ނަރުހުންގެ ހީވާގިކަމާއި މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރިވާ މިންވަރެވެ. އަބަދުވެސް ބަލިމީހުންނަށް ހޭހަންކޮށްދިނުމުގައި  […]

08Apr 2017

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްއިންވަނީ ހަފްލާއެެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންގެ ގޮފި “ހީލަރސް”އިން އިސްނަގައިގެން 06 އޭޕްރިލް 2017 އިގެ، 21:00ގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގެ ކޮންފަރރެންސް ހޯލްގައިއެވެ. ޤުރުޢާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓައިދެއްވީ، “ބެޗެލަރސް އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ” ގެ ދަރިވަރު ޞާރާ ބިންތް ޢަލީ ރަޝީދް، އަދި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑރ ކުރިއަށް ގެންދެވީ “ޑިޕްލޮމަރ އިން […]

07Apr 2017

ޑިޕްރެޝަނައަކީ  ދުނޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ތަހަންމަލް  ކުރަމުންދާ އެންމެ އާންމު އެއް ނަފްސާނީ ބައްޔެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން  ލަފާދޭގޮތުގައި  ޑިޕްރެޝަންއަކީ  ކަންތައްތަކާއި މާބޮޑަށް  ވިސްނާ، ފިކުރުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކަންތައްތަކާއިމެދު ހުންނަ ޝައުގުވެރިކަން ގެއްލި، އަމިއްލަ ނަފްސާއިމެދު ޔަގީންކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ޠަބީއަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭ ނަފްސާނީ ބައްޔެކެވެ. މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި 300 މިލިޔަން މީހުން މިބަލީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާއިރު އެންމެގިނައިން މިބަލި ފެނިފައިވަނީ 55 އަހަރާއި 74 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އަންހެންބޭފުޅުންގެ […]

07Apr 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންގެ ގޮފި “ހީލަރސް”އިން އިސްނަގައިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައިވަނީ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފައެވެ. އަދި މިހަފްލާގައިވަނީ ހީލަރސްގެ އައު ލޯގޯ ތައާރަފް ކޮއްފައެވެ. މިހަފްލާ ކުރިއަށްގެންދިޔައީ  06 އޭޕްރިލް 2017ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. މި ލޯގޯ ފަރުމާ ކޮއްދީފައިވަނީ އިބްރާހިމް ޢިބްތިޝާމްއެވެ. އަދި މިހަފްލާގައި، ލޯގޯ ފަރުމާކޮއްދެއްވާފައިވާތީ ހީލަރސްގެ ފަރާތުން އިބްރާހިން ޢިބްތިޝާމްއަށް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންވަނީ  ސެޓިފިކެޓް ހަވާލް ކޮއްފައެވެ. ސެޓިފިކެޓް ހަވާލް ކޮއްދެއްވީ ހީލަރސްގެ ރައީސް ޝަފީއު އާދަމެވެ. […]

09Mar 2017

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން  ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ  ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ  ގޮފި  “ހީލާރސް”ގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ހީނާ ކުރެހުމުގެ މުބާރަތް މިއަދުވަނީ ހީވެސްނުކުރާހާ ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލާފައެވެ. ފަންޑް ރައިޒިން އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 08 އަދި 09 މާރޗް 2017ވީ ބުދަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 06:00އަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް ކުރިމަތީގައެވެ. ދެދުވަހަށް ކުރިއަށް […]

08Mar 2017

ހީލާސް ހީނާ ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ނަމުގައި ހީނާއިން ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީއެއްކަމަށްވާ، ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސް( އެފް.އެޗް.އެސް) ގައި މިއަދު ހެނދުނު 09އިން ހަވީރު 06އަށް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ އެފް.އެޗް.އެސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ކަމަށްވާ ހީލަރސްއިން އިސް ނަގައިގެން ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤުޞަދަކީ، މިއަދަކީ ބަޢިނަލްޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަނގަކުރާ  އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކަމަށްވުމާއިއެކު، މިފެކަލްޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލް […]

26Feb 2017

ހީލާސް ވިމެންސް ފުޓްސަލް ގާލާ 2017: ވަންޑޭ ކަޕްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:00 ގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ ކޮންފަރެންްސް ހޯލްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނަވައަށް ދިޔަ ޓީމްތަކަށާއި ކުޅުންތެރިންނަށް މެޑަލާއި ތަށި އަދި ސެޓިފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން، ޖޭއެފްއެމްގެ ޑައިރެކްޓާ-މާކެޓިން އެންޑް އޮޕަރޭޝަން ގުރެއިޝާއެވެ.   މުބާރާތުގެ ވަަނަ ތަކަށްް ގޮސްފައިވާ ފަރާތްތައް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް- އިމުނިޓީ އޭ ރަނައަޕް- ހަންޓާސް ތިންވަނަ- […]

25Feb 2017

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ހިލާސް ވިމެންސް ފުޓްސަލް ގާލާ 2017: ވަންޑޭ ކަޕް ގެ ފައިނަލްގައި ހަންޓާސްއާ ވާދަ ކޮށް އިމުއިނިޓީ އޭ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ޕެނަލްޓީ ގައި 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ކުރިހޯގައިގެންނެވެ. މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި  ހަންޓާސްވަނީ މެޗްގެ ލީޑްނަގައިފައެވެ. ނަމަވެސް  ދެވަނަ ހާފްގައި އިމުނިޓީ އޭ ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅު ކޮށް ހަންޓާސް އަށް ޕްރެޝަރުކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެެޗްގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ފަހު 5 މިނެޓް ތެރޭގައި […]