14Jun 2017

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ފަހިދޫ ބަހުސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޔޫނިއަންގެ ޓީމް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. ޔޫނިއަންގެ ޓީމް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ލީގް އުސޫލުން ކުރިއަށްދިޔަ ސެމީ ފައިނަލްގެ ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ދެމެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ. ޔޫނިއަންގެ ޓީމް ބަލިވެފައިވަނީ ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުންނެވެ. ޔޫނިއަންގެ ޓީމަށް ފައިނަލްގެ ޖާގަ ކަސަވަރުވެފައިވަނީ ރޭކުރިއަށް ދިޔަ ސެމީފައިނަލްގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަންގެ ޓީމާއި ވާދަކޮށް ކުރި ހޯދި މެޗަށްފަހުގައެވެ. މިކަމާއި […]

14May 2017

        “މިކަން ވާނެބާ؟” މިއީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) ގެ އިސްކޮށް ޙަރާކާތްތެރިވާ 6 މެމްބަރުންގެ ބޭރުފުށުން ފެންނަން ނެތް، ނަމަވެސް އެކުދިންގެ ހިތުގައި އަނދަމުން ދިޔަ ހޫނުގަދަ ސުވާލެކެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، އެކުދިން އެވިސްނަމުން ގެންދަނީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެފް.އީ އިން ބާއްވާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު މިއަހަރުވެސް ހަމަ އެފަދަ ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ބޭއްވޭނެ ގޮތަކާއި ދޭތެރޭއެވެ.  ވިސްނަންޖެހުނު ސަބަބަކަށްވެފައިވަނީ ޤަބޫލުކުރަން ދަތި ކަމަކަށްވިޔަސް، ނިމިގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް […]

12May 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންގެ ގޮފި “ހީލަރސް”އިން އިސްނަގައިގެންވަނީ  ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮއްފައެވެ.  11 މެއި 2017ގެ 12:00ގައި  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ފެކަލްޓީގެ އެންމެހާ ލެކްޗަރަރއިންނާއި ނަރުސް ކަމުގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާސިލް ކުރަމުން ގެންދާ އެންމެހާ ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރުގައިއެވެ. ޤުރުޢާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓައިދެއްވާފައިވަނީ  ބެޗެލަރސް އޮފް ނަރސިންގެ ދަރިވަރު ހަފްނާ ޝަކީބެވެ. އަދި ހަފްލާގެ އެޖެންޑާ […]

12May 2017

ބަވަނަވީ ސިޔާސަތަށް ކިތަންމެބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވީނަމަވެސް  ނަރުންގެ ހީވާގި މަސައްކަތަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއްއައިސްފައެއްނުވެއެވެ. ރެއާއި ދުވާލު  ޤައުމަށްޓަކައި، ދިރިއުޅެމުންދާ މުޖުތަމަޢަށްޓަކައި  ހޭދަކުރަމުންދާ ވަގުތުތަށް ގުނާއަދަދު ނުކުރެވުނުނަމަވެސް، އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އަގު އޭގެ އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި  ވަޒަންނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ނަރުހުންވަނީ  ސާބިތުކަމާއިއެކު މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އެމީހުންނަކީ މުހިންމު ބައެއްކަން މުޖުތަމަޢަށް ޔަގީން ކޮއްދީފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރީ ހޮސްޕިޓަލެއްކަމަށްވާ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުންވެސް ވަށައިގެން ފެންނަމުންދަނީ ނަރުހުންގެ ހީވާގިކަމާއި މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރިވާ މިންވަރެވެ. އަބަދުވެސް ބަލިމީހުންނަށް ހޭހަންކޮށްދިނުމުގައި  […]

11May 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ (އެސް.އީ.ޓީ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އެސް.އީ.ޓީ ފުޓްސަލް މޭނިއާ 2017ގެ ޗެމްޕިއަންކަން “ރެފިއުޖީސް” ހޯދައިފިއެވެ. 29 އޭޕްރީލް 2017ވީ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ހަވީރު 04.00ގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުގައި “ރެފިއުޖީސް” ބައްދަލުކުރީ “އެރީ ކެޓީ” އާއި ދެކޮޅަށެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު “ރެފިއުޖީސް”އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 5-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލު މެޗު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ޢިލްމީ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޝާފިޢު އަޙުމަދެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަރަފުވެރިންގެ ގޮތުގައި ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ […]

11May 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ (އެސް.އީ.ޓީ)އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ “އެސް.އީ.ޓީ ފުޓްސަލް މޭނިއާ 2017″ގެ ނިންމާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި އެސް.އީ.ޓީގެ އަންހެން ޓީމާއި އެސް.އެސް.އެލްގެ އަންހެން ޓީމުން އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މި މެޗު ކުޅުނީ 29 އޭޕްރީލް 2017ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 03.30 ގައި އެސް.އީ.ޓީ ފުޓްސަލް މޭނިއާ ހިނގަމުންދާ “ބީ.ޖީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް”ގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ. މި މެޗަކީ އެސް.އީ.ޓީއިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި “އެސް.އީ.ޓީ […]