27Apr 2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަމްޑީސާ ކޮންފަރެންސް ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މި އަހަރުގެ ކޮންފަރެންސް ކުޑަ ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވުނު އިރު، މި ކޮންފަރެންސް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓާރ، މުހައްމަދު ސަޢީދެވެ. އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އިން ސައުތް އޭޝިއާ (އަމްޑީސާ) އަކީ ސާރްކް ރިކޮގްނައިޒްޑް ޖަމިއްޔާއެކެވެ. މިޖަމިއްޔާއަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގައި ހިމެނޭ މެނޭޖްމެންޓް އަދި މެނޭޖްމެންޓް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އުންގަންނައިދޭ ޖަމިއްޔާތަށް ހިމެނޭ ނެޓްވޯކްއެކެވެ. އަމްޑީސާގެ ރައީސް […]

26Apr 2017

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަތަކަށް ދިޔަ ދަރިވަރުންނާއި ފެކަލްޓީތައް އިޢުލާންކޮށް އިނާމްދީފައިވަނީ ޔޫނިއަންއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދެމުބާރާތެއްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށާއި މިއަހަރު ޔޫނިއަންއިން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރުމަށް އަންގާރަދުވަހު ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައެވެ. މިހަފްލާގައި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެކިވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ތައްޓާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ އަލީ ފަވާޒް ޝަރީފެވެ. ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ބައި އެއްވަނަ ފާތިމަތު މަލްދާ […]

26Apr 2017

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ބަހުސް މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެފްއެސްއެލް) އިން ހޯދައިފިއެވެ. އެފްއެސްއެލްއިން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ފައިނަލުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޓީމް ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ބަހުސް މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ދިޔަ ދަރިވަރުންނާއި ފެކަލްޓީތައް އިޢުލާންކޮށް އިނާމްދީފައިވަނީ ޔޫނިއަންއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދެމުބާރާތެއްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށާއި މިއަހަރު ޔޫނިއަންއިން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރުމަށް އަންގާރަދުވަހު ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައެވެ. މިހަފްލާގައި ބަހުސް މުބާރާތުގެ އެކިވަނަތަކަށް […]

25Apr 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނީ 25 އޭޕްރީލް 2017ވީ އަންގާރަދުވަހުގެރޭ 08.00ގައި ޞަލާޙުއްދީން ބިލްޑިންގ ގެ “ސިވިލް ސްޓޫޑިއޯ”ގައެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށްދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބައިވެރިވި 7 ޓީމު 2 ގުރޫޕަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު ކޮންމެ ގުރޫޕަކުން 2 ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށްދާ ގޮތަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި އެފް.އީ.ޓީ އިން ޖުމްލަ 6 ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ޚާއްޞަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި […]

25Apr 2017

“އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހަމައިގައޭ އިނގޭތޯ؟” މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ (މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ސްޓޫޑެންޓްސް ޔޫނިއަން)އިން ބޭއްވި “އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ބަހުސް މުބާރާތު”ގައި އެފް.އީ.ޓީގެ ޓީމުގެ ބައިވެރިޔަކު އިދިކޮޅު ޓީމަކާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ވިދާޅުވި ބަސްކޮޅެކެވެ. އެހެންވެސް ވެދާނެއެވެ. އެފް.އީ.ޓީ ޓީމުގައި ތިބީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ވަރަށް ކުޅަދާނަ އަދި ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކުދިންކޮޅެކެވެ. އެ ކުދިންކޮޅު ހަމައިގައި ނުތިބޭނޭކަމަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރަމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދަންނަވަން މި އުޅެނީ އެހެން ވާހަކައެކެވެ. އެފް.އީ.ޓީ […]

24Apr 2017

ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ(އެސްއެސްއެލް)  އާއި ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް ގުޅިގެން ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އެފެކަލްޓީގައި ދެ ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.   މި ވޯކްޝޮޕަކީ ގެވެށި އާނިޔާގެ ޤާނޫނަށް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕެކެވެ.   އެސްއެސްއެލްގެ ނައިބް ރައީސް (ޢިލްމީ) މުހައްމަދު މުނާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެސްއެސްއެލް ގެ އާމާޒަކީ އިލްމީ […]