06Oct 2017

05 އޮކްޓޯބަރު ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެކަލްޓީއޮފް ހެލްތު ސައިސްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި، މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކަމާއިއެކުވަނީ ފާހަގަކޮއްފައަވެ. 12:45 ގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިހަފްލާގައި ހުރިހާ މުދައްރިސުންނަށް ފިނިފެންމަލުގެ ޤުލްދަސްތާއަކުން ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި މުބާރަކުބާދީ ފެކަލްޓީގެ އެންމެހާ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުންވަނީ އަރިސްކޮއްފައެވެ. މިހަރަކާތް ރާވާ ހިންގާ އިންތިޒާމް ކޮއްފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ހީލަރސްއެވެ. ޤުރުޢާންގެ ބަރަކާތުން  ހަފްލާ ފަށައިފައިވަނީ އެޑްވާންސް ސަރޓިފިކެޓް އިން ނަރސިންގެ ދަރިވަރު ފާޠިމަތު ސާރާ، އަދި […]

04Oct 2017

ގަން ކެމްޕަސްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އަހުރަ ގޮފިން އިންތިޒާމްކުރާ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަހުރަ ގޮފީގެ ނައިބް ރައީސް އައިޝަތު ނަސީރާ ވިދާޅުވީ މިމުބާރާތަކީ ގަމާއި ފުނަދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެއް ކަމަށާއި މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މިމަހުގެ […]

01Oct 2017

ގަން ކެމްޕަހުގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފިން އެކެމްޕަހުގައި ކިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ބާބަކިއު އެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަހުރަ ގޮފީގެ ރައީސް އަލީ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިއީ ގަން ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވައި ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ދަރިވަރުންނަށް އަހުރަ ގޮފީގެ ހަރަކާތްތައް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިންގުނު ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. އަލީ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ގަން ކެމްޕަހުގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި […]

30Sep 2017

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލާއި އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން މަންދޫބުން އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ އެފްއެސްއެލްގެ ދަރިވަރު އަދި ޔޫނިއަންގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދުއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ސާޖިދު ރަޝީދުއެވެ. އަދި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެފްއީގެ ދަރިވަރު އާދަމް ރުޝްދީއެވެ. ކައުންސިލާއި އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އިންތިހާބަށް ދާވަރަށް ކުދިން ކުރިމަތިލާފައެއް ނުވެއެވެ. ކައުންސިލާއި ސެނެޓަށް ދަރިވަރުން […]

26Sep 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހަވަނަ ދައުރަށް ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް އެކުލަވާލައި އިލެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނައިބް ރައީސް އަލީ ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުންނަށް ކަމަށާއި ބައިވެރިވާން ބޭނުން މެމްބަރުން އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދި ނަން ފޮނުވުން އެދޭ ކަމަށެވެ. އިލެކްޝަން […]

20Sep 2017

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި  އެފް.އެޗް.އެސް ގުޅިގެން  އަޙުމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަމް ސްކޫލްގައި، 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 11:00އަށް ވަނީސްކޫލް ހެލްތު ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމް 2017ގެ އެންމެފަހު ހެލްތު ސްކްރީނިން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީމީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ޓްރެއިނިން، ރީސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓްއިން އިސްނަގައިގެން  އަލަށް ގްރޭޑް 01ކަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ޙާއްޞަކޮއްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މި ހެލްތު ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ، […]