18Mar 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ “ވިންގްސް ބޯންޑިންގ”ގެ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ އޮފް ސައިންސް (ސޮސް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި އެސް.އީ.ޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ 09 މާރިޗް 2017ވީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ 10:30ގައެވެ. އެސް.އީ.ޓީގެ ފަރާތުން ދެއްވި ކޮފީއަކާއިއެކު މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ މާލޭގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ “ސިޓްރޮން ބައި ލެމަންގްރާސް”ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސޮސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ […]

17Mar 2017

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ސްޓޫޑަންޓް ޔޫނިއަން (MNUSU) އިން އިސްނަގައިގެން މި އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ-ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަރިތަކުރުންތައް FE އިން ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ހިނގަމުންދާ މާރޗް މަހު 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއަދު ހެނދުނުގެ ފަރިތަ ކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހެނދުނު 8:30 ން 9:30 އަށް “ސޯޝަލް ސެންޓާރ” ގެ ބޭރު ކޯޓުގައެވެ. 11 ކުޅުން ތެރިންއާއި އެކު ފެށި ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް […]

15Mar 2017

ފަސްވަނަ އިންޓަރ ކޮލެޖް / ޔުނިވަރސިޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްއެންޔޫއިން ހޯދައިފިއެވެ. އެމްއެންޔޫ އަންހެން ޓީމް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ސައިރިކްސް ކޮލެޖްއާއި ވާދަކޮށް 3 ސެޓު 2 ސެޓުން ނެވެ. ފިރިހެން ޓީމް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ވިލާ ކޮލެޖާއި ވާދަކޮށް 3 ސެޓު 2 ސެޓުންނެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ އެންމެ މޮޅު 6 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އެމްއެންޔޫ […]

14Mar 2017

އިންޓަރ-ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނާއެކު ފެސާ އިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 14 މާރޗް 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 02:30 ގައި (B1 study area) ގައެވެ. ނެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާ މުހާތަބުކޮށް ފެސާގެ ރައީސާ މާޝާ މުސްތަފާ ދެންނެވީ ނެޓްބޯޅައިގެ ގަވައިދު ބުނާގޮތުން ކޮންމެ ފެކަލްޓީއަކަށް ވެސް ނެރެވޭނީ އެންމެ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން މި ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާތީ ޓީމްގެ ފަސްޓް އެއިޑް، […]

14Mar 2017

ތިންވަނަ އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެމްއެންޔޫގެ ފެކަލްޓީތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މިމުމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފެކަލްޓީތަކުން 16 މާޗް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ޔޫނިއަންގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާޗް 31 ން އޭޕްރީލް 1 ހަމައަށެވެ. […]

14Mar 2017

ޔޫނިއަންގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މަޤާމުތައް: – ރައީސް އައްޑޫ ކެމްޕަސް ގޮފި – ހަޒާންދާރު ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ސިސް) – ނައިބް ރައީސް (އިތުރުހަރަކާތް) ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސްއެސްއޭ) – ސެކްރެޓަރީ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސްއެސްއޭ) – ހަޒާންދާރު ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސްއެސްއޭ) މިމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ ދަރިވަރުން 19 މާޗް 2017 ވާ […]