18Mar 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ “ވިންގްސް ބޯންޑިންގ”ގެ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ އޮފް ސައިންސް (ސޮސް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި އެސް.އީ.ޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ 09 މާރިޗް 2017ވީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ 10:30ގައެވެ. އެސް.އީ.ޓީގެ ފަރާތުން ދެއްވި ކޮފީއަކާއިއެކު މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ މާލޭގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ “ސިޓްރޮން ބައި ލެމަންގްރާސް”ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސޮސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ […]

09Mar 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ “ވިންގްސް ބޯންޑިންގ”ގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި އެސް.އީ.ޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ 08 މާރިޗް 2017ވީ ބުދަދުވަހުގެރޭ 10:15ގައެވެ. އެސް.އެސް.އެލްގެ ފަރާތުން އެސް.އީ.ޓީއަށް ދެއްވި ކޮފީއަކާއިއެކު މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ މާލޭގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ “އޮޑެގައްލާ”ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި […]

05Mar 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ “ވިންގްސް ބޯންޑިންގ”ގެ ބައްދަލުވުންތައް ފަށައިފިއެވެ. ވިންގްސް ބޯންޑިންގ ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ޙަރަކާތަކީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ މާލޭ ކެމްޕަހުގެ ކޮންމެ ގޮތްޕެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި އެސް.އީ.ޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި އެކު ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރާ ބައްދަލުވުންތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޙަރަކާތެކެވެ. މި ޙަރަކާތުގެ މަޤްޞަދަކީ އެސް.އީ.ޓީ އާއި އެހެނިހެން ގޮފިތަކާއި ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދައުރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ގޮފިތަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވިދާނޭ ޙަރަކާތްތަކާއި މެދު […]

20Feb 2017

އެފް.އީ.ޓީ އަކީ ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މާ ބޮޑު ފެކަލްޓީއެއް ނޫނެވެ. ޖުމްލަ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު 150 އާއި ގާތް ކުރާ މި ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ މަދުފަހަރަކު އެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް ގިނަ މުބާރާތްތަކެއްގައި ބައިވެރިވި ނަމަވެސް އެފް.އީ.ޓީގެ ފަރާތުން ވޮލީ ޓީމެއް ނެރެވޭ ވަރެއް ނުވިއެވެ. ކުޅެން ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނީވެސް ފިރިހެން 2 ދަރިވަރަކާއި އަންހެން 2 ދަރިވަރެކެވެ. އެފް.އީ.ޓީގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ […]

14Feb 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ (އެސް.އީ.ޓީ) އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން “އެސް.އީ.ޓީ ގިއަރ ނައިޓް 2017″ގެ ނަމުގައި 11 ފެބްރުއަރީ 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 08.30ން 10.00އަށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ޙަރަކާތަކީ އެސް.އީ.ޓީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއާއި އެކު، ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ (އެފް.އީ.ޓީ)އަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި، އެފް.އީ.ޓީގައި ކިޔަވާ އެންމެހާ ދަރިވަރުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ […]