25Apr 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނީ 25 އޭޕްރީލް 2017ވީ އަންގާރަދުވަހުގެރޭ 08.00ގައި ޞަލާޙުއްދީން ބިލްޑިންގ ގެ “ސިވިލް ސްޓޫޑިއޯ”ގައެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށްދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބައިވެރިވި 7 ޓީމު 2 ގުރޫޕަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު ކޮންމެ ގުރޫޕަކުން 2 ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށްދާ ގޮތަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި އެފް.އީ.ޓީ އިން ޖުމްލަ 6 ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ޚާއްޞަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި […]

25Apr 2017

“އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހަމައިގައޭ އިނގޭތޯ؟” މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ (މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ސްޓޫޑެންޓްސް ޔޫނިއަން)އިން ބޭއްވި “އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ބަހުސް މުބާރާތު”ގައި އެފް.އީ.ޓީގެ ޓީމުގެ ބައިވެރިޔަކު އިދިކޮޅު ޓީމަކާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ވިދާޅުވި ބަސްކޮޅެކެވެ. އެހެންވެސް ވެދާނެއެވެ. އެފް.އީ.ޓީ ޓީމުގައި ތިބީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ވަރަށް ކުޅަދާނަ އަދި ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކުދިންކޮޅެކެވެ. އެ ކުދިންކޮޅު ހަމައިގައި ނުތިބޭނޭކަމަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރަމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދަންނަވަން މި އުޅެނީ އެހެން ވާހަކައެކެވެ. އެފް.އީ.ޓީ […]

16Apr 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އެސް.އީ.ޓީ ފުޓްސަލް މޭނިއާ 2017″ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. 28 އަދި 29 އޭޕްރީލްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެފް.އީ.ޓީގައި މިއަހަރު ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުން އަންނަ ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށެވެ. މަދުވެގެން 7 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ އެސް.އީ.ޓީގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޙަރަކާތެވެ. މުބާރާތަށް ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހެޅުމުގެ […]

12Apr 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ، ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ގޮފި، “ތަރަޙަ” އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމާއެކު، ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވިންގްސް ބޯންޑިންގ 2017ގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެއެވެ. ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ A4-14 ކްލާސްރޫމުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ 11 އޭޕްރީލް 2017ވީ އަންގާރަދުވަހުގެރޭ 08:30ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި “ތަރަޙަ”އިގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 5 މެންބަރުން ބައިވެރިވިއިރު، އެސް.އީ.ޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 2 މެންބަރުންގެ އިތުރުން އެސް.އީ.ޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ […]

11Apr 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ މާލޭ ކެމްޕަހުގެ ކޮންމެ ގޮތްޕަކާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތެއްކަމަށްވާ “އެސް.އީ.ޓީ ވިންގްސް ބޯންޑިންގ 2017″ގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފި “ސިއާ” އާއި އެކު ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ 08 އޭޕްރީލް 2017ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 08:30ގައެވެ. މާލޭގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ “ސިޓްރޯން ބައި ލެމަން ގްރާސް”ގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި “ސިއާ”ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 3 […]

11Apr 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ (އެސް.އީ.ޓީ)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން “އެސް.އީ.ޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ އެންޑް އެސިސްޓެންސް ބޯޑު”ގެ ނަމުގައި ބޯޑެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. މި ބޯޑުގެ މަޤްޞަދަކީ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ފަންނީ އަދި ޢިލްމީ ލަފާއެރުވުމެވެ. ބޯޑު އުފެއްދުމަށް ނިންމީ އެސް.އީ.ޓީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރި ފާސްކުރުމަކުންނެވެ. މި ބޯޑުގައި 6 މެންބަރުން ހިމެނޭއިރު، ބޯޑުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީވެސް އެސް.އީ.ޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ […]

18Mar 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ “ވިންގްސް ބޯންޑިންގ”ގެ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ އޮފް ސައިންސް (ސޮސް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި އެސް.އީ.ޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ 09 މާރިޗް 2017ވީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ 10:30ގައެވެ. އެސް.އީ.ޓީގެ ފަރާތުން ދެއްވި ކޮފީއަކާއިއެކު މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ މާލޭގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ “ސިޓްރޮން ބައި ލެމަންގްރާސް”ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސޮސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ […]

09Mar 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ “ވިންގްސް ބޯންޑިންގ”ގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް)ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި އެސް.އީ.ޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ 08 މާރިޗް 2017ވީ ބުދަދުވަހުގެރޭ 10:15ގައެވެ. އެސް.އެސް.އެލްގެ ފަރާތުން އެސް.އީ.ޓީއަށް ދެއްވި ކޮފީއަކާއިއެކު މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ މާލޭގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ “އޮޑެގައްލާ”ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި […]

05Mar 2017

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ “ވިންގްސް ބޯންޑިންގ”ގެ ބައްދަލުވުންތައް ފަށައިފިއެވެ. ވިންގްސް ބޯންޑިންގ ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ޙަރަކާތަކީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ މާލޭ ކެމްޕަހުގެ ކޮންމެ ގޮތްޕެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި އެސް.އީ.ޓީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި އެކު ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރާ ބައްދަލުވުންތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޙަރަކާތެކެވެ. މި ޙަރަކާތުގެ މަޤްޞަދަކީ އެސް.އީ.ޓީ އާއި އެހެނިހެން ގޮފިތަކާއި ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދައުރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ގޮފިތަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވިދާނޭ ޙަރަކާތްތަކާއި މެދު […]