27Apr 2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަމްޑީސާ ކޮންފަރެންސް ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މި އަހަރުގެ ކޮންފަރެންސް ކުޑަ ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވުނު އިރު، މި ކޮންފަރެންސް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓާރ، މުހައްމަދު ސަޢީދެވެ. އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މެނޭޖްމެންޓް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އިން ސައުތް އޭޝިއާ (އަމްޑީސާ) އަކީ ސާރްކް ރިކޮގްނައިޒްޑް ޖަމިއްޔާއެކެވެ. މިޖަމިއްޔާއަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގައި ހިމެނޭ މެނޭޖްމެންޓް އަދި މެނޭޖްމެންޓް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އުންގަންނައިދޭ ޖަމިއްޔާތަށް ހިމެނޭ ނެޓްވޯކްއެކެވެ. އަމްޑީސާގެ ރައީސް […]

22Apr 2017

އޭޕްރީލް މަހުގެ 28 އަދި 29 ވަނަ ދުވަހު ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އާއި އަލް އަސްރު ގުޅިގެންވަނީ “ލޯތަކުގެ ފިނިކަން” ނަމުގައި ނަމާދު ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. ދެ ދުވަހަށް ދިގުދެމިގެންދާނެ މި ވޯކްޝޮޕްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ރޫޙް އާލާ ކޮށް، ނަމާދަށް އިސްކަންދިނުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ބާރުއެޅުމެވެ. ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ޝެއިޙް އާދަމް ޝަމީމް އެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް އަކީ “ފުލް ޑޭ” ވޯކްޝޮޕެއް ކަމުން ރިފްރެޝްމެންޓްސް ގެ ގޮތުގައި ޑްރިންކްސް އާއި […]

15Apr 2017
  • fdgb

8 އޭޕްރީލް 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ގައި ވަނީ ފަންޑްރެއިސިންގް ޕްރޮގްރާމްއެއްގެ ގޮތުގަައި “މޫވީ ނައިޓް” އެއް ބާއްވާފައެވެ. މި “މޫވީ ނައިޓް” ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ގައި މިއަހަރުތެރޭގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް “ފަންޑްރެއިސް” ކުރުމެވެ. މިއަހަރުގެ “މޫވީ ނައިޓް” ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވީި، ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އެކްޓިވިޓީސް ރަފްހާން ޝަރީފް އެވެ. ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ގެ ޓްރެޝަރަރގެ މަޤާމް އާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި އިބްރާހީމް ޖިނާން އަބްދުލް […]