17Mar 2017

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ސްޓޫޑަންޓް ޔޫނިއަން (MNUSU) އިން އިސްނަގައިގެން މި އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ-ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަރިތަކުރުންތައް FE އިން ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ހިނގަމުންދާ މާރޗް މަހު 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއަދު ހެނދުނުގެ ފަރިތަ ކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހެނދުނު 8:30 ން 9:30 އަށް “ސޯޝަލް ސެންޓާރ” ގެ ބޭރު ކޯޓުގައެވެ. 11 ކުޅުން ތެރިންއާއި އެކު ފެށި ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް […]

14Mar 2017

އިންޓަރ-ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނާއެކު ފެސާ އިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 14 މާރޗް 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 02:30 ގައި (B1 study area) ގައެވެ. ނެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާ މުހާތަބުކޮށް ފެސާގެ ރައީސާ މާޝާ މުސްތަފާ ދެންނެވީ ނެޓްބޯޅައިގެ ގަވައިދު ބުނާގޮތުން ކޮންމެ ފެކަލްޓީއަކަށް ވެސް ނެރެވޭނީ އެންމެ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން މި ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާތީ ޓީމްގެ ފަސްޓް އެއިޑް، […]

12Mar 2017

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ ) ގެ ވަކި ބެޗް ތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުމުގެ ތިން ވަނަ ބައްދަލުވުން ބެޗެލާރސް އޮފް  އާޓްސް  އިން ޓީޗިންގް އިންގްލިޝް ( 2016 ) ގެ ދަރިވަރުންނާއި އެކު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 12 މާރޗް 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގެ ކްލާސްރޫމެއްގައި އެވެ. ފެސާ ގެ ފަސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން […]

12Mar 2017

   ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) ގެ ވަކި ވަކި ބެޗްތަކާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުމުގެ ދެވަނަ ބައަދަލުވުން ބެޗެލަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ 2017 ގެ ބެޗްއާއި އެކު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު (12 މާރޗް 2017 ) ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ކްލާސްރޫމެއްގައެވެ.     މި ބައްދަލުވުމުގައި ދަރިވަރުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވާފައިވަނީ ފެސާގެ އެޑްވައިސަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އަރުޝަދު އަޝްރަފް އެވެ. ފެސާގެ 4 […]

09Mar 2017

 މޯލްޑިވްސް ގާރލްގައިޑްސް އެސޯސިއޭޝަން (MGGA) އިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އަންހެން ދަރިވަރުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދިޔައީ މިއަދު މެންދުރު އެފް.އީ ގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އާއި މޯލްޑިވްސް ގާރލްގައިޑްސް އެސޯސިއޭޝަންއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގައިޑް ލީޑާރސް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ދިނުމެވެ.    އެމް.ޖީ.ޖީ.އޭ ގެ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ކޮމިޝަނަރ، ނާޒިމާ ވަނީ ގައިޑިން […]

08Mar 2017

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) އިން ވަކިވަކި ބެޗްތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ފެސާގެ މެމްބަރުންނާއި ފެސާގެ އެޑްވައިސަރީ ޓީމްއިން މިއަދު ބައްދަލު ކޮއްފައިވަނީ ބެޗެލަރސް އޮފް ޓީޗިން ސެކަންޑަރީ 2017 (BCTH 2017) ގެ ދަރިވަރުންނާއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ދިޔައީ މިއަދު ހަވީރު (08 މާރޗް 2017) ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ (B1-18) ކްލާސް ރޫމްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދަރިވަރުންނާ މުހާތަބު ކޮއްފައިވަނީ ފެސާގެ އެޑްވައިސަރ އަރުޝަދު އަޝްރަފެވެ. ދަރިވަރުންނާ މުހާތަބުކޮށް […]

07Mar 2017

    ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) އިން އިސްނަގައިގެން ހުރިހާ ފެކަލްޓީ ތަކުގެ ވިންގްސް ތަކާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ދިޔައީ ރޭ (06 މާރޗް 2017) ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކްލާސް ރޫމެއްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ އެންމެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ފެސާއިން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތްކަމުގައިވާ “އެފްއީ ފިއުޝަން ފެސްޓިވަލް” އާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން ފެކަލްޓީ ތަކާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމާއި، އެ ފެކަލްޓީތަކުގެ ޚިޔާލެއް ހޯދުމެވެ. […]

19Feb 2017

މި އަހަރު ގެ ފެބްރުއަރީ 16 ވަނަ ވީ ބުރާސް ފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފެށުނު އެސް ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތު ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަ ކޮށް އެފް އީ ގެ ފިރިހެން ޓީމާއި އަންހެން ޓީމް ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅެވުނު އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެފްއީގެ އޭ އަދި ބީ ޓީމް ވާދަކޮށް ފައިނަލް ގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފައި ވަނީ […]

17Feb 2017

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި އެފްއީގެ އަމާޒަކީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ތަށި މިލްކުކުރުން ކަމުގައި ޓީމްގެ ކެޕްޓަން ހަނާ މުހައްމަދު ބުނެފިއެވެ. ޔޫނިއަންއިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުން ހަނާ ބުނީ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ފާއިތުވި ދެއަހަރުގެވެސް ޗެމްޕިއަންކަން އެފްއީ ހޯދާފައިވުމުން މިފަހަރުގެ އަމާޒަކީ ތަށި މިލްކުކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ދަތިތަކާހުރެ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނަސް ކުރީ އަހަރުގެ ޓީމްއަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ޓީމް […]