ޑައުންލޯޑް

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން ޤަވާއިދު         ޑައުންލޯޑް

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން ވިންގުތަކުގެ ޤަވާއިދު  ޑައުންލޯޑް

އިލެކްޝަން ޤަވާއިދު  - ވިންގުތަކުގެ     ޑައުންލޯޑް

   ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ޤަވާއިދު       ޑައުންލޯޑް

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފޯމް                         ޑައުންލޯޑް

އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ ގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންނޫންކަން އަންގާ ފޯމް       ޑައުންލޯޑް Graphicloads-Filetype-Pdf

އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ ކޮމެޓީ މެންބަރަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެފި ހުށައަޅާ ފޯމު   ޑައުންލޯޑް

އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ މެންބަރަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެފި ހުށައަޅާ ފޯމު ޑައުންލޯޑް

އިލެކްޝަންސް /ކޮންމްޕްލެނއިންސް އޮފިސަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު     ޑައުންލޯޑް

އިލެކްޝަންސް އޮބްޒޯވަރ އެދޭ ފޯމު                      ޑައުންލޯޑް

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު               ޑައުންލޯޑް

ކުޅުންތެރިން އަދި އޮފިޝަލުންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު            ޑައުންލޯޑް

އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް        ޑައުންލޯޑް

ބަހުސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް       ޑައުންލޯޑް

އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް      ޑައުންލޯޑް

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ޤުރުއާން މުބާރާތް     ޑައުންލޯޑް