25Jul 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމު ފުރަމުންއައި އިބްރާހިމް ހަނީފް އެމަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފިއެވެ. އިބްރާހިމް ހަނީފްގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނީ ހިނގަމުންމިދާ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ އެއްވެސް ކޯހަކަށް ރަޖިސްޓަރ ވެފައިނުވާތީއެވެ. ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ޤަވައިދު ބުނާގޮތުން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށްވެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކޯހަކަށް ރަޖިސްޓަރވެ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކަށެވެ. އިބްރާހިމް ހަނީފް ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި ގުޅުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން […]

24Jul 2017

ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮޓޯ ކޮމްޕެޓިޝަންގެ އެއްވަަނަ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ދަރިވަރު ޢަލީ އިސްމާއީލް ހޯދައިފިއެވެ.   މި މުބާރާތަކީ ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން އެމްއެންޔޫގެ ހުރިހާ ފެކަލްޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅހުވާލައިގެން ގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ.   މުބާރާތުގައި ވަނަ ދެނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އަށް ފޮނުވާ ފޮޓޯތައް ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ […]

24Jul 2017

އެސް.އެސް.އެލް ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިސްނެގުމާއެކު “އިޒްހާމް މުޙައްމަދު މެމޯރިއަލް ކަޕް 2017″، ގެ ނަމުގައި އޯގަސްޓު 4 އަދި 5 ވާ ހަފްތާބަންދުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ އިން ނިންމައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުން ދަނިކޮށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެ ދިޔަ އަލްމަރްހޫމް އިޒްހާމް މުޙައްމަދުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ. އަލްމަރްހޫމް އިޒްހާމް މުޙައްމަދަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ […]

23Jul 2017

އެއްވަނަ އިންޓަރ ކޮލެޖް / ޔުނިވަރސިޓީ ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ބަލިކުރުމަށްފަހު ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓީމް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިއްޔެގެ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 3 – 58 ޕޮއިންޓުންނެވެ. ކުއީން އޮފް ދަ މެޗަށް ހޮވިފައިވަނީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނައުފާ އަހުމަދުއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަތުރުކުރީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ. ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ކުޅޭ ސެމީ ފައިނަލް […]

22Jul 2017

ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންއިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވަނަ އިންޓަރ ކޮލެޖް / ޔުނިވަރސިޓީ ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓީމުން ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ބިޒިނަސް ސްކޫލާއި ވާދަކުރި މެޗް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި މެޗުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓީމުން 57 ޕޮއިންޓް ހޯދިއިރު ބިޒިނަސް ސްކޫލަށް ހޯދުނީ 2 ޕޮއިންޓެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މިމެޗުގެ ކުއީން އޮފް ދެ މެޗަށް ހޮވިފައިވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ ޓީމުގެ ނައުފާ އަހުމަދުއެވެ. […]

19Jul 2017

ނެޓް ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ އިންޓަރ ކޮލެޖް / ޔުނިވަރސިޓީ ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު 16:30 ފެށި މިމެޗުގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ކުރި ހޯދާފައިވަނީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ 40 ޕޮއިންޓް 10 ޕޮއިންޓުންނެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިމެޗު ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އައިޝަތު ޝާހީން އާއި ޔޫނިއަންގެ ރައީސް […]