Tag Archives: featured

ޔޫނިއަންއިން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ މެއިން ސްޕޮންސަރއަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ހަމަޖައްސާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. އެމްޕީއެލްއާއެކު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ރޭ އެފްއީ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައިވަނީ ކޯ ސްޕޮންސަރ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން އަދި ޕްރިންޓިން ޕާޓްނަރ ޕްރިންޓް ލެބް އާއެކުވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުލްރަައްޒާގު ހަލީމް ވިދާޅުވީ އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިމުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ޒުވާނުން […]

ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގެ ދަރިވަރު ހަސަން ޝާހު އިންތިހާބު ވެއްޖެއެވެ. ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަން ހުޅުވާލުމުން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅީ ޝާހު އެކަނި ކަމުގައިވުމުން އިންތިހާބަކާއި ނުލައި އޭނާވަނީ އެމަޤާމަށް ހޮވިފައެވެ. ޝާހު އަކީ މިހާރުވެސް ހީލާރސް ނައިބް ރައީސް ކަންވެސް ކުރަމުންދާ ދަރިވަރެކެވެ. ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވަނީ އެމަޤާމުގައި ހުރި އިބްރާހިމް ހަނީފް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމާއި […]

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަކަށާއި ތަރަހަ ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ހުސްވެފައިވަނީ ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމެވެ. މިމަޤާމު ހުސްވެފައިވަނީ އެމަޤާމުގައި ހުރި އިބްރާހިމް ހަނީފް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުންނެވެ. ތަރަހަ ގޮފިން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޔޫނިއަންގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ ޝަމްޢުން ވިދާޅުވީ ތަރަހަ ގޮފިން ހުސްވެފައިވަނީ ނައިބް ރައީސް (ޢިލްމީ)، ހަޒާންދާރު އަދި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޤާމެވެ. މިމަޤާމުތަކަށް […]

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމު ފުރަމުންއައި އިބްރާހިމް ހަނީފް އެމަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފިއެވެ. އިބްރާހިމް ހަނީފްގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނީ ހިނގަމުންމިދާ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ އެއްވެސް ކޯހަކަށް ރަޖިސްޓަރ ވެފައިނުވާތީއެވެ. ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ޤަވައިދު ބުނާގޮތުން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށްވެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކޯހަކަށް ރަޖިސްޓަރވެ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކަށެވެ. އިބްރާހިމް ހަނީފް ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި ގުޅުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން […]

އެސް.އެސް.އެލް ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިސްނެގުމާއެކު “އިޒްހާމް މުޙައްމަދު މެމޯރިއަލް ކަޕް 2017″، ގެ ނަމުގައި އޯގަސްޓު 4 އަދި 5 ވާ ހަފްތާބަންދުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ އިން ނިންމައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުން ދަނިކޮށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެ ދިޔަ އަލްމަރްހޫމް އިޒްހާމް މުޙައްމަދުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ. އަލްމަރްހޫމް އިޒްހާމް މުޙައްމަދަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ […]

ނެޓް ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ އިންޓަރ ކޮލެޖް / ޔުނިވަރސިޓީ ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު 16:30 ފެށި މިމެޗުގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ކުރި ހޯދާފައިވަނީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ 40 ޕޮއިންޓް 10 ޕޮއިންޓުންނެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިމެޗު ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އައިޝަތު ޝާހީން އާއި ޔޫނިއަންގެ ރައީސް […]

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ތިންވަނަ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ މުބާރާތުގައި އެފްއެސްއެލްގެ ޓީމުން ނިކުންނާނީ ތަށި ދިފާއު ކުރަންކަމުގައި ޓީމްގެ ކެޕްޓަން ނަޝީދު އަބްދުﷲ (ނަޝިއްޓެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔޫނިއަންއަށްދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި އެފްއެސްއެލްއަށް ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް ހޯދަދިން ޓީމްގެވެސް ކެޕްޓަން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއަހަރުވެސް ޓީމް ނިކުންނާނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2016 ވަނައަހަރުގެ ކާމިޔާބީ ތަކުރާކޮށް ތަށި ދިފާއުކުރަން ކަމަށެވެ. “މުބާރާތަށް ޓީމް އޮތީ އެއްކޮށް ތައްޔާރުވެފައި. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ތިބީ ވަރަށް އަޒުމުގައި ތަށި ދިފާޢުކުރަންވެގެން” ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަޝީދު […]

އެމްއެންޔޫ އެސްޔޫ ތިންވަނަ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 09:00 ގައި ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ ގައެވެ. ފިރިހެންބައި ގްރޫޕް އޭ – އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް – އެފް.އެސް.އެލް – އެފް.އީ.ޓީ – އެފް.އޭ ގްރޫޕް ބީ – އެފް.އީ – އެފް.އެޗް.އެސް – އެމްއެންޔޫ ބީއެސް އަންހެންބައި ގްރޫޕް އޭ – އެފް.އެޗް.އެސް (އޭ ޓީމް) – އެމްއެންޔޫ ބީއެސް – އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ގްރޫޕް ބީ […]

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާއި އެކުދިންގެ ހެދި ބޮޑުވުމުގެ ނަފްސާނީ ޢިލްމާއި ގުޅޭގޮތުން ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިވޯރކްޝޮޕަކީ ޔޫނިއަން، އުޔޫން އިންސްޓިޓިއުޓް އަދި ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވޯރކްޝޮޕެކެވެ. މިވޯރކްޝޮޕުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި އެކުދިންގެ ހެދި ބޮޑުވުމުގެ ނަފްސާނީ ޢިލްމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެވޭނެއެވެ. ފެބްރުއަރީ 18 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ހަވީރު 18:00 – 16:30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިވޯރކްސޮޕްއަކީ ހަމައެކަނި އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ […]

ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ (އެސް.އީ.ޓީ) އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން “އެސް.އީ.ޓީ ގިއަރ ނައިޓް 2017″ގެ ނަމުގައި 11 ފެބްރުއަރީ 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 08.30ން 10.00އަށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ޙަރަކާތަކީ އެސް.އީ.ޓީގެ ޢާންމު ޖަލްސާއާއި އެކު، ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ (އެފް.އީ.ޓީ)އަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި، އެފް.އީ.ޓީގައި ކިޔަވާ އެންމެހާ ދަރިވަރުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ފުރަތަމަ ޓާރމްގެ […]